Algemene Voorwaarden van Belarbo

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Belarbo. Ze regelen elke offerte en elke overeenkomst die tot stand komt tussen Belarbo en de klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en indicatief, en vervallen na 30 kalenderdagen als ze niet door de klant zijn aanvaard. Een offerte wordt pas bindend na wederzijdse ondertekening. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Indien een offerte wordt aangevraagd in het kader van een schadegeval, waarbij de kosten moeten worden opgegeven bij een verzekeraar, wordt 50€ in rekening gebracht voor het opmaken van de offerte. Indien u besluit de werkzaamheden door ons te laten uitvoeren, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de uiteindelijke factuur. Onze offertes worden erkend door alle verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 3 – Prijs en Betaling

De prijs voor onze diensten is die vermeld op de offerte. Aanvullende werken die niet in de offerte zijn opgenomen, worden gefactureerd aan een uurtarief van €55,00 per uur per persoon, exclusief BTW. Eventueel benodigde machines voor deze extra werkzaamheden worden apart gefactureerd.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst, tenzij anders vermeld op de offerte. Voor werkzaamheden boven de €1000 is een voorschot van 40% vereist.

Bij betalingsachterstand is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente van 10% verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, plus een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag bij meer dan 30 dagen vertraging.

Artikel 4 – Duur van de Overeenkomst en Beëindiging

Overeenkomsten worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes en kunnen door ons eenzijdig beëindigd worden in geval van faillissement van de klant of wanbetaling.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van onze website, communicatie en gepubliceerde materialen liggen bij Belarbo of haar toeleveranciers. Gebruik van deze materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Belarbo respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie onze Privacy & Cookie Policy voor meer informatie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk bij opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling (excl. BTW).

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst beëindigen. Overmacht omvat omstandigheden zoals extreme weersomstandigheden, stakingen, brand, die de uitvoering van onze diensten onmogelijk maken.

Artikel 9 – Nietigheid en Volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Belarbo en de klant. Nietigheid van een deel van deze voorwaarden laat de geldigheid van de rest onverlet.

Artikel 10 – Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

Door onze diensten te gebruiken of door een offerte te ondertekenen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Heb je een vraag of wil je een offerte?